Школи

Семинар за презентациски вештини

Во кратки црти

Добри комуникациски вештини се неопходни во секоја професија. Начинот на кој комуницираме има влијание врз имиџот на компанијата во која работиме, како и личниот професионален развој. За успешна комуникација, важно е да имаме јасни, недвосмислени и прифатливи пораки. Треба да сме добро подготвени и да оставиме добар впечаток за да сме успешни во својот јавен настап.

 • Датум

  TBD

 • Време

  TBD

 • Начин

  Индивидуално
  До 15 учесници

 • Јазик

  Српски

 • Место

  1-3/II Кнез Михајлова,
  Белград

 • Цена

  TBD

Што ќе научите

Обуката за презентациски вештини има за цел да ги подобри демонстративните комуникациски вештини и изработката на јасни презентации во различни професионални ситуации. Покрај ова, ќе ви ја откриеме тајната на презентациските техники кои ќе ви помогнат да ја привлечете вашата публика. Тие вклучуваат методи за создавање на јасни и убедливи клучни пораки, како и правилна дикција и акцент на најважните зборови. Исто така, ќе ви помогнеме да го надминете стравот од јавен настап и да изградите самодоверба. На крајот на семинарот ќе добиете насоки кои ќе ви помогнат да го развивате вашиот индивидуален стил понатаму и да ја подобрите интеракцијата со публиката.

Овој семинар
е корисен за:

Оние кои имаат можност да презентираат на конференции и да им се обратат на публиката
Оние кои се задолжени да одржуваат состаноци во нивните организации
Оние кои зборуваат јавно и имаат настапи во медиумите
Оние кои сакаат да ги подобрат своите презентациски техники и вештини
Почетници и менаџери со искуство во настапи во медиумите

Модули

Вовед во комуникации

 • Деловна комуникација како основа на идентитетот и репутација на брендот
 • Надминување на пречките за Успешна Комуникација
 • Модел, стил и техники на Деловната Комуникација
 • Вовед во бизнис протокол

Вербална и невербална комуникација

 • Креирање на пораки
 • Вербална Комуникација
 • Ораторски вештини (Вежби за дишење, Глас и Гестикулација – Техники и Алатки, Вежби за Дикција)
 • Паравербална Комуникација
 • Невербална Комуникација

Подготовка на презентации (дизајн и структура)

 • Подготовка на бизнис презентации
 • Дефинирање и комуникација на клучни пораки
 • Планирање и структурирање на презентација
 • Дизајн на презентацијата – Подготовка со помош на визуелни презентациски алатки

Јавен настап

 • Подготовка на презентации на учесниците на семинарот (надминување на проблемот од јавен настап)
 • Презентирање
 • Човекот vs. Техниките– Што е поважно за една презентација
 • Препознавање на Публиката и Воспоставување на Контакт
 • Изглед, Држење, Гестикулација
 • “Мали тајни од големите мајстори…”

Вежби, вежби, вежби

 • Презентирање во групи и снимање на презентирањето
 • Подготовка за прашања и одговори и одговарање на непријатни прашања
 • Препораки за подобрувања

Аплицирај