Блог

5те најголеми заблуди во маркетингот

Вести - Dec 06, 2019

Постојат неколку мултидисциплинарни полиња како што е маркетингот, а со оглед на релативно „новата“ наука, не е изненадувачки што има толку многу интерпретации, дури и предрасуди. Ги истакнавме петте најчести:

1. Купувачот и потрошувачот се едно исто

Ова е честа предрасуда: купувачот е лицето кое го купува нашиот производ, а потрошувачот е тој што го консумира, па, сосема е логично, тие не мора да бидат една иста личност.

2. Маркетинг е исто што и рекламирањето

Како прво, маркетингот е поширок термин од рекламирањето. Маркетингот ги вклучува познатите „четири П“ активности: (1) Активности за развој на производи (Product), (2) Управување со цени (Price), (3) испорака на производот (Place) и (4) промоција (Promotion). Покрај тоа, постојат активности околу маркетинг истражување, анализа, планирање, организација и контрола. Промоцијата е еден од четирите елементи на маркетинг миксот и се состои од рекламирање (огласување), лична продажба, промоција на продажба, односи со јавноста, публицитет, спонзорство, лична препорака, тивка промоција и други промотивни активности. Значи, рекламирањето (огласувањето) е дел од промоцијата, а промоцијата е дел од маркетингот. 

3. ПР не е дел од маркетингот

Односите со јавноста се составен дел на промоцијата, а промоцијата е составен дел на маркетингот. ПР, заедно со другите инструменти за маркетинг, имаат заедничка цел, а тоа е да се задоволат потребите и желбите на потрошувачите. Сепак, заради специфичната природа на работата што ја извршува, што, меѓу другото, подразбира автономија во работата, ПР се издвојува како посебна организациска единица. Сепак, точно е дека ПР е само организациски автономен, но дека и натаму му припаѓа на маркетингот како една од најважните промотивни активности.

4. Маркетингот е само трошок

Всушност, маркетингот е инвестиција. Сепак, многу претприемачи не го разбираат ова и мислат дека повеќето маркетинг инвестиции се само непотребен трошок. Најголем проблем е што честопати треба да помине многу време помеѓу инвестициите и резултатите, дури и за неколку години. Затоа, треба да бидете претпазливи кога инвестирате во маркетинг.

5. Клиентот е секогаш во право

Не е секогаш. Се разбира, често има проблем во комуникацијата, проблем кога очекувањата го надминуваат реалниот потенцијал … Од нас зависи да сториме се за да го разбереме клиентот и да ги реализираме неговите очекувања колку што можеме, а сепак, од друга страна, да ги браниме идеите, ставовите и да не си направиме штета на себе.

Извор: itmagazin.info

Автор

Represent System

News Editor

Да работиме заедно!

Секогаш имаме добра приказна да раскажеме, а следната може да биде Ваша.